Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES

Onder “Cliënt” wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever en/of de gebruiker c.q. afnemer van diensten van Prospectations

Onder “Partijen” wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan Cliënt en Prospectations gezamenlijk.

Onder “schriftelijk” wordt verstaan alle communicatie of correspondentie die overgebracht wordt per brief, fax of e-mail.

 

Algemene Voorwaarden van Prospectations

Zakelijke Dienstverlening (opgesteld door Banning Advocatuur 12-8-2019)

 1.      AANBIEDING EN OVEREENKOMST

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, aanbiedingen, offertes, opdrachten, leveringen, dienstverlening en overeenkomsten tussen Prospectations enerzijds en Cliënt anderzijds.

1.2    Wijzigingen, afwijkingen of aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover Prospectations deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

1.3    De toepasselijkheid van eventuele algemene, inkoop-, leverings- en/of andere voorwaarden van Cliënt en/of van derden wijst Prospectations hierbij uitdrukkelijk van de hand.

1.4    Alle aanbiedingen en/of offertes van Prospectations zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1.5    Opdrachten aan Prospectations kunnen alleen worden beschouwd als door Prospectations aanvaard, indien deze aanvaarding schriftelijk door Prospectations is gedaan.

1.6    Prospectations is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren Voorts is Prospectations gerechtigd om binnen veertien (14) dagen na aanvaarding de opdracht alsnog zonder opgaaf van redenen te annuleren.

1.7    Overeenkomsten met een langlopend en wederkerend karakter worden in overleg afgesloten voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van twee kalendermaanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

2.      TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

2.1    Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten, leveringen en overeenkomsten tussen Prospectations en Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.2    Alle geschillen voortvloeiende uit offertes, aanbiedingen, opdrachten, leveringen en overeenkomsten tussen Prospectations en Cliënt worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van Rechtbank Zeeland-West-Brabant.  

 

3.      (LEVERINGS)TERMIJNEN

3.1    Alle door Prospectations aangegeven (leverings)termijnen zijn slechts richtlijnen. Deze (leverings)termijnen zijn derhalve nooit fatale termijnen.

3.2    Indien Prospectations bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van informatie en/of gegevens van Cliënt, wordt de (leverings)termijn verlengd met een periode die gelijk is aan de termijn gedurende welke Cliënt in gebreke is gebleven met het aanleveren van deze informatie en/of gegevens plus twee weken.

3.3    Indien Prospectations met een Cliënt en bepaalde afname van diensten in/per een bepaalde periode is overeengekomen, wordt Prospectations geacht hiervoor capaciteit te hebben gereserveerd. Indien Cliënt meer dan dertig (30) dagen in gebreke blijft met de aanlevering van informatie en/of gegevens welke noodzakelijk zijn voor het leveren van voornoemde diensten en/of producten, is Prospectations gerechtigd de Cliënt de volledige kosten en/of omzetderving door de gereserveerde capaciteit in rekening te brengen.

3.4    Indien Cliënt langer dan zestig (60) dagen in gebreke blijft bij de aanlevering van de in artikel 3.3 en artikel 3.4 van deze algemene voorwaarden genoemde informatie en/of gegevens, is Prospectations gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht op volledige vergoeding als vermeld in artikel 3.4 van deze algemene voorwaarden.

3.5    Prospectations is onder alle omstandigheden gerechtigd tot deelleveringen en dienovereenkomstige gedeeltelijke facturering. Tevens heeft Prospectations de afgesproken werkdagen te spreiden over de lopende maand in het geval van ziekte en/of andere omstandigheden.

 4.      TARIEVEN

4.1    Alle door Prospectations geoffreerde of anderszins aangegeven tarieven zijn exclusief omzetbelasting.

4.2    Algemeen economische, politieke en bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen geven Prospectations het recht zijn prijzen te wijzigen. Dezelfde ontwikkelingen geven Prospectations ook het recht de tarieven binnen een lopende overeenkomst te wijzigen, ook indien met een Cliënt een bepaalde prijs per uur en/of handeling is overeengekomen.

4.3    In het in artikel 4.2 van deze algemene voorwaarden genoemde geval heeft Cliënt het recht, binnen één (1) maand nadat hem mededeling van tariefwijziging is gedaan, de overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen. Bij gebreke hiervan wordt Cliënt geacht de tariefwijziging te accepteren.

4.4    Cliënt komt geen (tussentijds) recht toe tot beëindiging van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 4.3 van deze algemene voorwaarden indien een tariefwijziging het directe gevolg is van  overheidsmaatregelen.

 

5.      AANSPRAKELIJKHEID

5.1    Prospectations sluit iedere aansprakelijkheid uit, direct of indirect uit welke oorzaak dan ook ontstaan, behoudens voor zover Prospectations aansprakelijkheid erkent of deze een gevolg is van opzet of grove schuld van Prospectations .

5.2    Cliënt Voor zover Prospectations nochtans aansprakelijk kan worden gehouden voor schade strekt de aansprakelijkheid van Prospectations zich maximaal uit tot een bedrag ter hoogte van de gezamenlijke factuurwaarde van de facturen van de voorafgaande twee (2) maanden.

5.3    Prospectations is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele materiële en/of immateriële (gevolg)schade als gevolg van door Prospectations uit naam van Cliënt gevoerde persoonlijke, telefonische of schriftelijke contacten met derden.

5.4    Prospectations is ter zake van door hem van Cliënt aangenomen werkzaamheden niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag, of handelen van door Prospectations ingeschakelde derden en/of hulppersonen.

5.5    Prospectations is ter zake van door hem van Cliënt aangenomen werkzaamheden niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag of handelen van werknemers van Cliënt. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het handelen van zijn eigen medewerkers.

5.6    In geen geval zal Prospectations aansprakelijk zijn voor gevolgschade van welke aard ook – waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke informatie- of gegevensbestanden en/of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies – zelfs indien Prospectations op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

5.7    Eventuele schade verband houdende met de dienstverlening van Prospectations waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zien dient op straffe van verval van de vordering ter zake binnen veertien (14) dagen na ontdekking schriftelijk aan Prospectations te worden medegedeeld. Wordt een schadevordering niet binnen zes (6) maanden na het ontstaan ervan in rechte geldend gemaakt, dan komt deze geheel te vervallen.

 

6.      VRIJWARING

6.1    Cliënt zal Prospectations en zijn leveranciers vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van Cliënt in strijd met enige bepaling van een met Prospectations gesloten overeenkomst en/of de onderhavige voorwaarden.

6.2    Cliënt zal Prospectations en zijn leveranciers schadeloos stellen voor alle schade en kosten opgelopen in hun verdediging tegen al zulke vorderingen en/of procedures, waaronder mede begrepen alle kosten van rechtsbijstand.

 7.      BETALINGSVOORWAARDEN

7.1    Betaling van de facturen van Prospectations dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2    Bij alle opdrachten heeft Prospectations het recht een bedrag ter hoogte van 50% van de factuur voorafgaand aan de opdracht in rekening te brengen en 50% na realisatie van de opdracht.

7.3    De betalingstermijn van de factuur is een fatale termijn. Indien betaling niet plaatsvindt binnen deze fatale termijn, is Cliënt van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist. Alsdan zijn automatisch de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimumbedrag van EUR 125,00.

7.4    Bij gebreke van een betaling binnen de betalingstermijn is Cliënt van rechtswege in verzuim en is Cliënt de wettelijke (handels)rente over het volledige factuurbedrag verschuldigd. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

7.5    Het niet, niet-tijdig of niet-volledig voldoen door Cliënt aan zijn verplichtingen geeft Prospectations het recht nakoming van de overeenkomst en/of dienstverlening op te schorten tot dat door Cliënt wel aan zijn verplichting is voldaan.

7.6    Door Cliënt gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.7    Alle betalingen aan Prospectations dienen zonder inhouding of verrekening op een door ons aangegeven bankrekening te geschieden.

7.8    Cliënt is tevens betaling verschuldigd conform de gemaakte afspraken uit de overeenkomst ter zake de overeengekomen commissie indien een door Prospectations voorgestelde lead binnen twaalf (12) maanden na beëindiging van de overeenkomst zaken doet met Cliënt, opdrachten neerlegt bij Cliënt of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze betrokken is bij Cliënt of een daaraan gelieerde onderneming.

7.9    De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

a.       –  betalingstermijn is overschreden;

b.      – Cliënt failliet is, of in surseance van betaling is;

c.       – Cliënt als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;

d.      – Cliënt als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 

8.      GEHEIMHOUDING & NON-CONCURRENTIE

8.1    In het kader van de overeenkomst krijgt Prospectations mogelijkerwijs (vertrouwelijke) informatie betreffende Cliënt onder ogen en vice versa. Alle informatie dient als vertrouwelijk te worden beschouwd en Cliënt garandeert er ook als zodanig mee om te gaan. Alle medewerkers van Partijen, die inzage krijgen in de documenten, alsmede derden, die door Partijen inzage in de documenten wordt gegevens, zijn op de hoogte van het vertrouwelijke karakter. Partijen garanderen dat het vertrouwelijke karakter van de documenten en andere informatie wordt gewaarborgd en zullen alle verkregen informatie niet openbaren aan derden, tenzij deze informatie reeds in het publieke domein is.

8.2    Indien Partijen de informatie moeten openbaren vanwege enige wettelijke verplichting, enige andere overheidsmaatregel, dan wel enig gerechtelijke bevel, zullen Partijen elkaar vooraf informeren over de reden van openbaring. Openbaring zal te allen tijde geschieden in overleg.

 

9.      DATABASE

9.1    Cliënt is verantwoordelijk voor het ontdubbelen dan wel verwijdering van adresgegevens van klanten/prospects /contacten uit de aangeleverde bestanden indien deze klanten/prospects/contacten niet langer benaderd wensen te worden en dit hebben aangegeven via www.Infofilter.nl, rechtstreeks aan Cliënt of op enig andere wijze zoals aangegeven door de Telecommunicatiewet of andere wetten en/of richtlijnen van overheidswege. Verzuim hiervan is volledig voor rekening en risico van Cliënt. Prospectations is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

 

10.    OVERMACHT

10.1 Indien Prospectations door overmacht niet zijn verplichtingen jegens Cliënt kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

10.2 Onder overmacht van Prospectations wordt verstaan elke van de wil van Prospectations onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Prospectations kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid te voorzien was. Tot overmacht toestanden worden in ieder geval gerekend: noodtoestanden (waaronder begrepen extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), restricties en/of gewijzigde regelgeving door overheid(instanties), (werk-) staking, oorlog, oproer, uitval van elektriciteit, onvoorziene uitval van computerapparatuur en andere voorzieningen.

10.3 In het geval van overmacht heeft Cliënt geen recht op enige (schade)vergoeding.

10.4 Indien de overmacht langer dan 30 dagen voortduurt, heeft Cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

11.    BEËINDIGING OVEREENKOMST

11.1 Partijen kunnen een overeenkomst, welke is aangegaan voor een onbepaalde tijd, tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2 Partijen kunnen een overeenkomst, welke is aangegaan voor een bepaalde tijd, tegen het einde van de looptijd opzeggen door uiterlijk één (1) maand voor het einde van de lopende periode aan de andere partij schriftelijk mede te delen de overeenkomst te beëindigen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst niet wordt beëindigd, wordt deze automatisch voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

11.3 Indien Cliënt in verzuim is, in surséance van betaling verkeert, in staat van faillissement verkeert, een aanvraag voor surséance van betaling of faillissement heeft gedaan, onder curatele wordt gesteld, zijn bedrijf staakt of aan een derde overdraagt, wordt ontbonden of op al zijn zaken of een gedeelte daarvan beslag wordt gelegd, heeft Prospectations het recht de overeenkomst te ontbinden onverminderd zijn recht op uitbetaling van geleverde diensten alsmede (schade)vergoeding voor reeds ingeplande campagnes of delen daarvan en vergoeding van verdere schade.

11.4 Prospectations is gerechtigd de overeenkomst met Cliënt zonder ingebrekestelling of zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Cliënt in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen.

 

12.    KLACHTPLICHT

12.1 Cliënt is verplicht klachten over de dienstverlening van Prospectations binnen een termijn van acht (8) dagen na de oorzaak van de klacht schriftelijk te melden bij Prospectations. Bij gebreke van een tijdige klacht vervallen alle rechten van Cliënt, waaronder, doch niet uitsluitend, de rechten op schadevergoeding, verrekening en opschorting.

12.2 Cliënt dient klachten over facturen binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum schriftelijk te melden bij Prospectations. Bij gebreke van een tijdige klacht vervallen alle rechten van Cliënt en komt de klacht niet voor behandeling in aanmerking en blijft het factuurbedrag onverminderd verschuldigd.

 

13.    ONVERBINDENDHEID

13.1 Indien enige bepaling van een met Prospectations gesloten overeenkomst en/of van de van toepassing zijnde specifieke voorwaarden en/of van de onderhavige voorwaarden onverbindend mocht blijken blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en/of de voorwaarden van kracht. Partijen verplichten zich in dat geval om de onverbindende bepaling te vervangen door een contractsbepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van Partijen.

(opgesteld door Banning Advocatuur 12-8-2019)

 

Ter goedkeuring getekend,

 

 

Datum:                                                                                   Plaats:                                                                 Handtekening: